Användarvillkor

Denna policy gäller från och med 7 december 2020.

1. Villkor

Genom att besöka webbplatsen på qouldnt.com godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor, alla gällande lagar och förordningar och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med några av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Användningslicens

 1. Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Qouldnts hemsida för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:

  • modifiera eller kopiera materialet;

  • använda materialen för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).

  • försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på Qouldnts hemsida;

  • ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller

  • överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server.

 2. Licensen upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av Qouldnt när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Friskrivning

 1. Materialen på Qouldnt hemsida tillhandahålls 'i befintligt skick'. Qouldnt ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avvisar härmed och upphäver alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter.

 2. Vidare varken garanterar eller ger Qouldnt några upplysningar om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på dess hemsida eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska Qouldnt eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive utan begränsning skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på Qouldnt webbplats, även om Qouldnt eller en av Qouldnt auktoriserad representant har underrättats muntligt eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar kanske inte för dig.

5. Riktighet i material

Materialen som visas på Qouldnts webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Qouldnt garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Qouldnt kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen utan föregående meddelande. Men Qouldnt åtar sig inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

Qouldnt har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte att Qouldnt godkänt webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

7. Modifikationer

Qouldnt kan ändra dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den dåvarande nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar och du lämnar oåterkalleligen till domstolarnas exklusiva behörighet i den staten eller på platsen.

Qouldnt AB logo

ScoutQ, ScreenQ och WalQ är varumärken som tillhör Qouldnt AB.

Qouldnt AB, SE559287808501